Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Vydura ge biverkningar, alla behöver inte få dem. Läkaren kan inte förutsäga om och vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

Eventuella biverkningar2

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

 • Sluta använda Vydura och kontakta läkare omedelbart om du får tecken på en allergisk reaktion, t.ex. kraftigt hudutslag eller andnöd. Allergiska reaktioner av Vydura är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).
 • En vanlig biverkning är illamående (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

Vydura har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte
nämns i bipacksedeln2

Här kan du läsa mer om Vydura samt hitta stöd och material

Att ha migrän kan göra dig lidande i vardagen, vi har därför samlat material för att hjälpa dig i din behandling mot migrän.
 

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Vydura ge biverkningar, alla behöver inte få dem. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

Läs mer

Behandling

Vydura är avsett för akut behandling av migrän hos vuxna, med eller utan aura samt profylaktisk (förebyggande) behandling av episodisk migrän hos vuxna som har minst 4 migränanfall per månad.

Läs mer

Kostråd & tips

Bra mat och lättare motion har visat sig hjälpa många med migrän att behålla sin livskvalitet.3  Här har vi samlat en del information som kan hjälpa dig att förebygga migränanfall.

Läs mer

Referenser

 1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
         nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
 2. Produktresumé Vydura
 3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
 4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
 5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
 6. ihe.se/wp-content/uploads/2018/11/IHE-Rapport-2018_4_.pdf
 7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
 8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer