Behandling

Din läkare har ordinerat Vydura för behandling av din migrän. Här hittar du information om vad du ska tänka på innan du börjar behandlingen, hur du tar läkemedlet och försiktighetsåtgärder. Informationen på denna sida är ett komplement till rådgivningen från din läkare. Läs bipacksedeln före användning.

Vydura

Du ska alltid ta den dos som din läkare har ordinerat.2

 

Vydura är avsett för både akut och förebyggande behandling av migrän hos vuxna med eller utan aura.

I förebyggande syfte: Vydura kan tas en gång varannan dag om du har fyra eller fler migrändagar per månad

Vid en migränattack: Tag en tablett, en gång dagligen.

Oral användning. Placera tabletten på eller under tungan där den löses upp, du behöver inte vatten för att skölja ner tabletten.

Kan tas med eller utan mat2
Munsönderfallande
tabletter2
Tas vid akut eller förebyggande syfte2

Berätta för din läkare

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit
eller kan tänkas ta andra läkemedel. Anledningen är att vissa
läkemedel kan påverka hur Vydura verkar och Vydura kan påverka
hur andra läkemedel verkar.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vydura2 

Om något av följande gäller dig:

 • Du har svåra leverproblem
 • Din njurfunktion är försämrad eller du står på dialys.
 • Om du är allergisk mot rimegepant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Vydura under graviditet.
 • Om du använder andra läkemedel
 • Om du är under 18 år

Andra läkemedel och VYDURA2

Följande är exempel på läkemedelssubstanser som ska undvikas när man behandlas med VYDURA:

 • Itrakonazol och klaritromycin används mot svamp- eller bakterieinfektioner.
 • Ritonavir och efavirenz används mot hiv-infektioner.
 • Bosentan används mot högt blodtryck.
 • Johannesört (traditionellt) växtbaserat läkemedel mot lätt nedstämdhet och lindrig oro.
 • Fenobarbital används mot epilepsi.
 • Rifampicin används mot tuberkulos.
 • Modafinil används mot narkolepsi.

Ta inte VYDURA oftare än en gång varannan dag (var 48:e timme) om du också tar:2

 • Flukonazol eller erytromycin används mot svamp- eller bakterieinfektioner.
 • Diltiazem, kinidin eller verapamil används mot onormal hjärtrytm, bröstsmärtor (kärlkramp) eller högt blodtryck.
 • Ciklosporin används för att förhindra organavstötning efter transplantation.

Rapportera biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. 

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Här kan du läsa mer om Vydura samt hitta stöd och material

Att ha migrän kan göra dig lidande i vardagen, vi har därför samlat material för att hjälpa dig i din behandling mot migrän.
 

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Vydura ge biverkningar, alla behöver inte få dem. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

Läs mer

Behandling

Vydura är avsett för akut behandling av migrän hos vuxna, med eller utan aura samt profylaktisk (förebyggande) behandling av episodisk migrän hos vuxna som har minst 4 migränanfall per månad.2

Läs mer

Kostråd & tips

Bra mat och lättare motion har visat sig hjälpa många med migrän att behålla sin livskvalitet.3  Här har vi samlat en del information som kan hjälpa dig att minska risken att förebygga migränanfall.

Läs mer

Referenser

 1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
         nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
 2. Produktresumé Vydura
 3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
 4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
 5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
 6. ihe.se/wp-content/uploads/2018/11/IHE-Rapport-2018_4_.pdf
 7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
 8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer