Om Vydura

VYDURA används för att behandla och förebygga
migränanfall hos vuxna.2

Vydura som läkemedel

VYDURA tillhör den farmakologiska gruppen
analgetika, kalcitoningenrelaterad peptid(CGRP)-
antagonister.2

Vad är CGRP?

CGRP är en potent vasodilatator (kärlvidgare) som frigörs under migränattacker. Vydura är en så kallad CGRP-antagonist som binder till CGRP-receptorn och motverkar dess funktion.5,2

VYDURA  används för: 2 

 • Akut behandling av migrän hos vuxna, med eller utan aura
 • Förebyggande behandling av episodisk migrän (färre än 15 huvudvärksdagar per månad) hos vuxna som har minst 4 migränanfall per månad.


Vid en migränattack: Tag en tablett, högst en gång dagligen.

Vydura är en munsönderfallande tablett, den ska placeras på eller under tungan och  kan tas utan vätska.


 

Ta inte Vydura om2

 • Du är allergisk mot rimegepant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
 • Du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel Man bör undvika användning av Vydura under graviditet eftersom läkemedlets effekter hos gravida kvinnor inte är känd.
 • Du har svåra leverproblem, din njurfunktion är försämrad eller du står på dialys
 • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel

Vydura
rekommenderas
inte till följande
patienter:2

 • Till patienter med gravt nedsatt leverfunktion 
 • Till patienter med terminal njursvikt (CrCl < 15 ml/min)
 • Samtidigt med starka CYP3A4-hämmare 
 • Samtidigt med starka eller måttliga CYP3A4-inducerare
 • Barn och ungdomar
  Vydura ska inte ges till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

Om du har tagit för stor mängd av Vydura2

Tala med läkare eller apotekspersonal eller bege dig till sjukhus omedelbart.
Ta med läkemedelsförpackningen och bipacksedel.

Om du har glömt att ta Vydura2

Om du tar Vydura för att förebygga migrän och du har glömt en dos, tar du bara nästa dos vid den vanliga tiden.
Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Fråga läkaren

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Här kan du läsa mer om Vydura samt hitta stöd och material

Att ha migrän kan göra dig lidande i vardagen, vi har därför samlat material för att hjälpa dig i din behandling mot migrän.
 

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Vydura ge biverkningar, alla behöver inte få dem. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

Läs mer

Behandling

Vydura är avsett för akut behandling av migrän hos vuxna, med eller utan aura samt profylaktisk (förebyggande) behandling av episodisk migrän hos vuxna som har minst 4 migränanfall per månad.2

Läs mer

Kostråd & tips

Bra mat och lättare motion har visat sig hjälpa många med migrän att behålla sin livskvalitet.3  Här har vi samlat en del information som kan hjälpa dig att minska risken att få migränattacker.

Läs mer

Referenser

 1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
         nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
 2. Produktresumé Vydura
 3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
 4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
 5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
 6. ihe.se/wp-content/uploads/2018/11/IHE-Rapport-2018_4_.pdf
 7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
 8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer